برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/11/03

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/11/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ارتقاء به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

ويـرايـش چـهـارم آئـيـن نـامـه طـراحـي سـاخـتـمـان­هـا در بـرابـر زلـزلـه-اسـتـانـدارد 2800 ايـران بـراي ساخـتـمـان­هـاي مـتـداول

 

 

 

عمران

 

 

 

محاسبات

 

 

 

پایه3به2 

 

 

 

8:30


 

پـنـجـشـنـبـه

98/11/03

 

جـمـعـه

98/11/04

جـمـعـه

98/11/04

 

ويـرايـش چـهـارم آئـيـن نـامـه طـراحـي سـاخـتـمـان­هـا در بـرابـر زلـزلـه-اسـتـانـدارد 2800 ايـران بـراي           سـاخـتـمـان­هـاي بـلـنـدمـرتـبـه

 

 

عمران

 

 

محاسبات

 

 

پایه2به1 

 

 

8:30

پنـجـشـنـبـه

98/11/03

 

جـمـعـه

98/11/04

 

جـمـعـه

98/11/04

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب