برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/08/24

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/08/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1(

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/08/24

جـمـعـه

98/08/24

جـمـعـه

98/08/24

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

* محل برگزاری کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی8، سالن آموزش می باشد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب