استعلام اجرای ابنیه چاهک- خرید و نصب آسانسور با مصالح در شهربابک

استعلام اجرای ابنیه چاهک- خرید و نصب آسانسور با مصالح در شهربابک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد 1- اجرای ابنیه چاهک آسانسور 2 -خرید و نصب آسانسور با مصالح در شهربابک با مشخصات ذیل را دارند لذا از کسانی که تمایل به انجام کار داشته و دارای مجوز استاندارد و طراحی مونتاژ از اداره کل استاندارد می­باشند در صورت تمایل ضمن بازدید نسبت به کامل کردن فرم مربوطه و پس از مهر و امضاء کردن و در پاکت دربسته قراردادن حداکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/8/30 تحویل واحد اداری سازمان به نشانی- کرمان- خیابان بحرالعلوم- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دهند به منظور بازدید با شماره همراه 09133924846 یا 34134864 آقای دکتر ملکی نژاد رئیس دفتر نمایندگی سازمان در شهربابک هماهنگی به عمل آید.آخرین مطالب