معرفی اعضای کمیسیون بانوان

 

نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی  
الهه زمانی پور رئیس عمران
مریم بهرامی نایب رئیس معماری
نجمه السادات میرحسینی دبیر معماری
سمانه پرورش عضو اصلی عمران
مهدیه نکوئی عضو اصلی عمران
افسانه حیدری عضو اصلی تاسیسات برقی
مریم صفری پور عضو اصلی معماری

 آخرین مطالب