اطلاعیه مهم چک لیست محاسبات و نقشه های اجرایی سازه ای

اطلاعیه مهم چک لیست محاسبات و نقشه های اجرایی سازه ای

 قابل توجه همکاران گروه عمران
چک لیست های مربوطه براساس نیاز، برای ساختمان های متعارف تهیه و ارائه گردیده است. لذا از تاریخ 97/7/1 کلیه دفترچه های محاسبات و نقشه های اجرایی بایستی براساس فرمت جدید به سازمان ارائه گردد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان