دوره آموزشی ایمنی در ساختمان با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی

دوره آموزشی ایمنی در ساختمان با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی

 ...........................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره " ایمنی در ساختمان سازی (با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی)"  را  ساعت 16 الی 20 در روز شنبه 1 اردیبهشت ماه 1403 به صورت مجازی برگزار نماید.