اسامی اعضای کمیسیون تخصصی برق

 

 اسامی گروه تخصصی برق

 

 

آقای مهندس عبدالحمید حسنی کبوترخانی

 

رئیس کمیسیون

 

آقای مهندس محمدرضا زعیم باشی

 

نائب رئیس کمیسیون

 

آقای مهندس    ایزدی

 

دبیر کمیسیون

 

آقای مهندس مجتبی ثمره اکبر

 

عضو کمیسیون

 

آقای مهندس ملایی

 

عضو کمیسیون