دوره آموزشی سرپرستی کارگاه های ساختمانی در ساخت و ساز شهری

دوره آموزشی سرپرستی کارگاه های ساختمانی در ساخت و ساز شهری

 ........................................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره " سرپرستی کارگاههای ساختمانی در ساخت و ساز شهری" را  ساعت 16الی 20 روز چهارشنبه 2 اسفند 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.