دوره آموزشی

دوره آموزشی

 


........................

به اطلاع کلیه مجریان ذیصلاح حقوقی می رساند با توجه به پیشنهاد کمیسیون موضوعی مجریان ذیصلاح (جلسه بیست و پنجم) و مصوبه هیأت مدیره (جلسه هفتاد و نهم) و مستند به بند سه ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور آشنا نمودن سرپرست کارگاه ها به وظایف قانونی خود در محیط کارگاه ها و همچنین تکمیل شناسنامه فنی ملکی پروژه ها (بند 19-1-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) دوره آموزشی در روز چهارشنبه مورخ 07/05/ 1402 رأس ساعت 08:30 در محل دانشگاه شهید چمران ابتدای اتوبان هفت باغ علوی تشکیل می گردد. لازم به ذکر است شرکت در دوره آموزشی مذکور الزامی می باشد. ضمناً نسبت به تکمیل فایل اکسل پیوست به صورت تایپ شده؛ حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/07/04 اقدام و از طریق سامانه مکاتبات به واحد آموزش سازمان ارسال نمایند.

   مشخصات سرپرست کارگاه