تبلیغ برای مجمع عمومی سالیانه سازمان

تبلیغ برای مجمع عمومی سالیانه سازمان

 

 

 

 

.................................

 

نظر به اینکه مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نیمه اول اسفند ماه 1401در سالن برق واقع در بلوار پارادیس برگزار می گردد، تعداد محدودی غرفه به متقاضیان واگذار می گردد،  متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری 16 بهمن 1401در خواست کتبی خود را از طریق سیستم مکاتبات به دفتر ریاست ارسال نمایند.