خدمات بازرسی گاز خانگی

 

واحد بازرسی فنی لوله­ کشی گاز:

·        خدمات بازرسی گاز خانگی

متقاضیان دریافت خدمات بازرسی فنی لوله کشی گاز خانگی (مجریان لوله­ کشی گاز) از طریق سامانه بازرسی فنی گاز اقدام و مدارک را ارسال نمایید.

-      سامانه بازرسی لوله کشی گاز خانگی

پس از ثبت در خواست از طریق سامانه مذکور و ارسال مدارک و پرداخت هزینه­ های مربوطه، بازرس فنی برای نظارت بر اجرای لوله ­کشی گاز بوسیله سامانه مشخص و به شرکت مجری جهت انجام هماهنگی­های بعدی معرفی خواهد شد.  

مجری موظف است ضمن هماهنگی کامل با بازرس معرفی شده از طرف سازمان، فرم گزارش بازرسی پروژه را از سامانه دریافت و پس از انجام بازرسی و تکمیل توسط بازرس، آن را به همراه نقشه چون­ ساخت (نهایی) لوله ­کشی اجرا شده و نامه درخواست تأیید نهایی بازرسی فنی لوله ­کشی گاز خانگی، بوسیله پست به آدرس: کرمان، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، خیابان شهید زریسفی، ساختمان شماره (2) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، واحد بازرسی فنی گاز ارسال نماید.

سازمان پس از بررسی مدارک ارسالی، در صورت  کامل بودن آنها، ضمن تأیید نهایی پروژه، فرم گزارش بازرسی و نقشه پیوست آن را به همراه سایر مدارک ارسالی، از طریق پست به نشانی مجری لوله کشی گاز ارسال می­نماید.

در فرم گزارش بازرسی پروژه، بایستی شماره پروژه و مشخصات مالک به همراه آدرس پروژه مطابق با مشخصات پروژه ثبت شده در سامانه و به صورت تایپ شده درج شوند.

 

 

 

-      درخواست تأیید نهایی بازرسی فنی لوله­ کشی گاز خانگی

برگ بازرسی لوله کشی گاز