سمینار مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) مورخ 98/10/05

سمینار مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) مورخ 98/10/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "مـدلـسـازی اطـلاعـات سـاخـت (Building Information Modeling)"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

مـدلـسـازی اطـلاعـات سـاخـت (Building Information Modeling)

پـنـجـشـنـبـه

98/10/05

15 الي 19

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان