مناقصه خرید تجهیزات موتورخانه

مناقصه خرید تجهیزات موتورخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان قصد خرید تجهیزات موتورخانه ساختمان اداری دفتر نمایندگی سیرجان از فروشندگان معتبر را دارد ، متقاضیان محترم نسبت به دریافت و تکمیل فایل پیوست اقدام و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1401/7/07 در پاکات دربسته و ممهور به واحد اداری سازمان به نشانی کرمان- شهرک باهنر خیابان بحرالعلوم سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل نمائید.