نظامنامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضای هیئت مدیره-رئیس و خزانه دار-بازرسان و اعضای شورای انتظامی

نظامنامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضای هیئت مدیره-رئیس و خزانه دار-بازرسان و اعضای شورای انتظامی

..................................................................................... 

نظامنامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضای هیئت مدیره-رئیس و خزانه دار-بازرسان و اعضای شورای انتظامی