تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

پنل ورود به صندوق پستی
ساختمان مرکزی

کرمان –شهرک باهنر ،خیابان بحرالعلوم ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

کد کرمان: 034

تلفن: 31244600

فاکس : 32456744

کد پستی: 7618765578

پست الکترونیک : webmaster@kermanceo.ir

واحد انفورماتیک : info@kermanceo.ir

کانال ارتباطی سازمان در نرم افزار ایتا: kermanceo_ir@

کانال ارتباطی سازمان در نرم افزار سروش : kermanceo.ir@

لینک صفحه اینستاگرام سازمان: instagram.com/kermanceo

دريافت پيامك : 30005685

ساختمان شماره 2 :
کرمان – پل کوثر-خیابان شهید محمد جواد زریسفی -خیابان هشتم تلفن: 32141337 - 32141344
پنل ورود به صندوق پستی