فراخوان عمومی مشارکت در ساخت مسکن

فراخوان عمومی مشارکت در ساخت مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر به برگزاری فراخوان عمومی مشارکت در ساخت مسکن بر روی 14 قطعه زمین در شهرهای کرمان و سیرجان( روزنامه پیام ما به تاریخ های 98/07/10 و 98/07/13) خواهشمند است مقرر فرمائید به نحو ممقتضی به اعضا و افراد حقیقی دارای صلاحیت ساخت آن سازمان، اطلاع رسانی(برای شرکت در این فراخوان) شود.

روزنامه پیام ما تاریخ 1398/07/10

روزنامه پیام ما تاریخ 1398/07/13