برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/08/02

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/08/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـسـمـه تـعـالـی

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/08/02

جـمـعـه

98/08/03

جـمـعـه

98/08/03

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان