برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/25

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عمران

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/07/25

جـمـعـه

98/07/26

جـمـعـه

98/07/26

 

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب