دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مهندسی مهرماه 1398

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون  مهندسی مهرماه 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهندسی مهر ماه ۱۳۹۸ می رساند. این عزیزان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ها از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۳ به سامانه آزمون های ورود به حرفه، قسمت دریافت کارت ورود به جلسه مراجعه نمایند.

 

 آخرین مطالب