برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/15

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـكـات اجـرايـي سـازه­هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف،نـازك ­كـاري

و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

دوشـنـبـه

98/07/15

دوشـنـبـه

98/07/15

دوشـنـبـه

98/07/15

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب