سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/18

سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "شـنـاسـایـی خـطـرات و ارزیـابـی ریـسـک در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"
 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

شـنـاسـایـی خـطـرات و ارزیـابـی ریـسـک در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

پـنـجـشـنـبـه

98/07/18

8:30 الي 12:30

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب