لینگ گروه واتس آپ کمیسون مشورتی بانوان نظام مهندسی

لینگ گروه واتس آپ کمیسون مشورتی بانوان نظام مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لینک گروه واتس آپ کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی به منظور ایجاد زمینه مناسب در جهت تبادل نظر و ارتباط موثر بین این کمیسیون و سایر بانوان محترم

https://chat.whatsapp.com/KSZypS9X9hU8ZWx00uG7w7

 آخرین مطالب