فایل های سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی- حرکتی

فایل های سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی- حرکتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فایل های سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی-حرکتی 98/07/07

به مدرسی آقای مهندس علی اصغر جلال کمالی

 

 فایل شماره یک

فایل شماره دو

فایل شماره سه

 فایل شماره چهار

 فایل شماره پنج 

 فایل شماره شش

 فایل شماره هفت 

 فایل شماره هشت

 

 

 آخرین مطالب