سمینار ایمنی درکارگاه های ساختمانی 98/06/12

سمینار ایمنی درکارگاه های ساختمانی 98/06/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

      سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

  

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

سـه ­شـنـبـه

98/06/12

15 الي 19

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

 آخرین مطالب