هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان

هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کلیه اعضاء محترم سازمان جهت بازدید از غرفه سازمان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان دعوت بعمل می آید.

 زمان: 5 لغایت 8 شهریور ماه 1398

مکان: بزرگراه آیت الله رفسنجانی- سایت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق سالن باستانی پاریزی

ساعت بازدید: 17:00 الی 22:00

  *** کتاب های مقررات ملی ساختمان با ده درصد تخفیف در نمایشگاه عرضه میشود.آخرین مطالب