مراسم تودیع آقای مهندس مهدی خضری پور رئیس قبلی نمایندگی بردسیر ومعارفه آقای مهندس سیدمحمدعلی رضوی زاده مشیزی رئیس جدید نمایندگی بردسیر باحضور هیئت مدیره سازمان

مراسم تودیع آقای مهندس مهدی خضری پور رئیس قبلی نمایندگی بردسیر ومعارفه آقای مهندس سیدمحمدعلی رضوی زاده مشیزی رئیس جدید نمایندگی بردسیر باحضور هیئت مدیره سازمان


آخرین مطالب