برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/06/14

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/06/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

بـهـسـازي خـاك

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/06/14

جـمـعـه

98/06/15

جـمـعـه

98/06/15

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب