اطلاعیه نحوه فعالیت مجریان ذیصلاح حقیقی

اطلاعیه نحوه فعالیت مجریان ذیصلاح حقیقی

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع کلیه همکاران دارای پروانه اشتغال با صلاحیت اجرا می­رساند، به صرف داشتن این صلاحیت، امکان فعالیت به عنوان مجری ذیصلاح حقیقی وجود ندارد و برای فعالیت در بخش اجرای ساختمان باید وفق فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (ماده 8) و با رعایت دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان و اصلاحیه آن نسبت به تاسیس دفتر مهندسی اجرای ساختمان اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، ابلاغی 1387/11/02.

اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، ابلاغی 1389/04/02.آخرین مطالب