برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/06/06

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/06/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1


تـأسـیـسـات مـکـانـیـکـی سـاخـتـمـانـهـای بـلـنـدمـرتـبـه و تـفـاوت آنـهـا بـا سـاخـتـمـانـهـای مـعـمـولـی

مکانیک

نظارت و طراحي

پایه2به1

13:00

چـهـارشــنـبـه

98/06/06

پـنـجـشـنـبـه

98/06/07

پـنـجـشـنـبـه

98/06/07

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب