ارسال رزومه شرکت های حقوقی و افراد حقیقی جهت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمانهای سازمان نظام مهندسی ساختمان

ارسال رزومه شرکت های حقوقی و افراد حقیقی جهت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمانهای سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر به اینکه سازمان در نظر دارد خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تأسیساتی مکانیکی و برقی خود را در خصوص ساختمان های شهر کرمان ( دو ساختمان) برای مدت یکسال، از تاریخ 1398/07/01 لغایت 1399/07/01 از طریق مناقصه به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به ارائه خدمات فوق را دارند دعوت بعمل می اید، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/06/10 ضمن مراجعه به واحد اداری سازمان واقع در خیابان بحرالعلوم، ساختمان شماره یک سازمان، رزومه کاری خود را تحویل نمایند تا پس از بررسی، از متقاضیان قیمت پیشنهادی دریافت و برآن اساس تصمیم گیری شود.آخرین مطالب