اطلاعیه دعوت به همکاری یک نفر حسابدار برای انجام امور دفتر نمایندگی شهرستان کهنوج

اطلاعیه دعوت به همکاری یک نفر حسابدار برای انجام امور دفتر نمایندگی شهرستان کهنوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 بنام خدا

پیرو مصوبه هیأت مدیره، سازمان در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک نفر حسابدار برای انجام امور دفتر نمایندگی خود در شهرستان کهنوج اقدام نماید. لذا از کسانی که تمایل به همکاری دارند با رعایت شرایط زیر دعوت میشود حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/05/31 ضمن تکمیل فرم پیوست، آنرا به همراه سایر مدارک و مستندات به امور اداری سازمان واقع در خیابان بحرالعلوم تحویل نمایند.آخرین مطالب