فراخوان

فراخوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان

نظر به اینکه حسب مصوبه هیأت مدیره مقرر شده است از ابتدای شهریورماه 1398 علاوه بر ساختمانهای گروه "د" عملیات اجرایی گروه ساختمانی "ج"  نیز توسط مجریان ذیصلاح انجام شود، بدینوسیله از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط مندرج در فراخوان پیوست که تمایل به اخذ پروانه مجری ذیصلاح دارند، دعوت بعمل می­آید به واحد مجریان واقع در خیابان بحرالعلوم، آقای مهندس ودیعتی، مراجعه نمایند.آخرین مطالب