برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/24

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتقاء پایه صـلاحـيـت اجـرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

روش­هـا و تـکـنـیـک­های اجـرای نـظـام سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عـمـران و

معماري

اجرا

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/05/24

جـمـعـه

98/05/25

جـمـعـه

98/05/25

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب