سمینار نشستی درباره معماری و شهر 98/05/17

سمینار نشستی درباره معماری و شهر 98/05/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بـسـمـه تـعـالـی

 

شهرداری کرمان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار میکند:

سمینار "نشستی درباره معماری و شهر" با امتیاز تمدید پروانه اشتغال برای همکاران گروه معماری و شهرسازی.

برای شرکت در این سمینار که به صورت رایگان برگزار میشود از طریق سامانه مهندسین اقدام نمایید.

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت شروع سـمـیـنـار

1

نـشـسـتـی دربـاره مـعـمـاری و شـهـر

پـنـجـشـنـبـه

98/05/17

19:00

 

تـوجـه:

1-     محل برگزاري سمینار فـرهـنـگـسـرای کـوثـر، جـنـب کـتـابـخـانـه مـلـی مي باشد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان کرمانآخرین مطالب