سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/05/23

سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/05/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان"

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

چـهـارشـنـبـه

98/05/23

15 الي 19

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین  مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب