برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/05/17

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/05/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

تـأسـيـسـات لـولـه­ كـشـي گـاز سـاخـتـمـانـهـا

مکانیک

نظارت و طراحی

پایه 3 به 2

8:00

پـنـجـشـنـبـه

98/05/17

جـمـعـه

98/05/18

جـمـعـه

98/05/18

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب