تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مرداد-شهریور و مهرماه 1398

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مرداد-شهریور و مهرماه 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقويم آموزشي دوره­هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

در مـرداد، شـهـریـور و مهرمـاه 1398

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـبـانـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

یـکـشـنـبـه

98/05/13

یـکـشـنـبـه

98/05/13

یـکـشـنـبـه

98/05/13

2

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي                    سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

دوشـنـبـه

98/05/14

دوشـنـبـه

98/05/14

دوشـنـبـه

98/05/14

3

نـکـات اجـرایـی سـازه­هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

سـه شـنـبـه

98/06/05

سـه شـنـبـه

98/06/05

سـه شـنـبـه

98/06/05

4

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/06/08

جـمـعـه

98/06/08

جـمـعـه

98/06/08

5

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

یـکـشـنـبـه

98/06/10

یـکـشـنـبـه

98/06/10

یـکـشـنـبـه

98/06/10

6

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/06/21

پـنـجـشـنـبـه

98/06/21

پـنـجـشـنـبـه

98/06/21

7

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/06/22

جـمـعـه

98/06/22

جـمـعـه

98/06/22

8

نـکـات اجـرایـی پـي­هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/07/11

پـنـجـشـنـبـه

98/07/11

پـنـجـشـنـبـه

98/07/11

9

نـکـات اجـرایـی سـازه­هـاي فـولادي (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/07/12

جـمـعـه

98/07/12

جـمـعـه

98/07/12

10

نـكـات اجـرايـي سـازه­هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك­كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

دوشـنـبـه

98/07/15

دوـشـنـبـه

98/07/15

دوشـنـبـه

98/07/15

11

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

سه شنبه

98/07/16

سه شنبه

98/07/16

سه شنبه

98/07/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان کرمانآخرین مطالب