سمینار شناخت کاربردی آزمایشات بتن تازه و سخت شده در شهرستان رفسنجان 98/05/10

سمینار شناخت کاربردی آزمایشات بتن تازه و سخت شده در شهرستان رفسنجان 98/05/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

 

سـمـیـنـار "شـنـاخـت کـاربـردی آزمـایـشـات بـتـن تـازه و سـخـت شـده"

 ويژه مـهـنـدسـيـن عـمـران (صلاحیت های نظارت، محاسبات و اجرا)

و مهندسین معماری ( صلاحیت نظارت)         

با امتیاز تمدید پروانه اشتغال در شهرستان رفـسـنـجـان

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

مـحـل بـرگـزاري

1

شـنـاخـت کـاربـردی آزمـایـشـات بـتـن تـازه و سـخـت شـده

پـنـجـشـنـبـه

98/05/10

8 الي 14

رفسنجان، بلوار زيتون، خیابان نظام مهندسی، دفتر نمايندگي رفسنجان

 

 تـوجـه:

               1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      محل برگزاري سمينار بـلـوار زيـتـون، خـیـابـان نـظـام مـهـنـدسـی، دفـتـر نـمـايـنـدگـي رفـسـنـجـان مي باشد.

3-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان کرمانآخرین مطالب