برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/05/07

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/05/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

مـصـالـح و فـنـاوري‌هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

معماری

نظارت و طراحی

پایه3به2

14:00

دوشـنـبـه

98/05/07

سـه شـنـبـه

98/05/08

سـه شـنـبـه

98/05/08

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

محل برگزاری کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش می باشد. 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب