برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/03

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـقـاوم­سـازي سـازه­هـاي فـولادي و بـتـنـي

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/05/03

جـمـعـه

98/05/04

جـمـعـه

98/05/04

2

روشـهـاي تـعـمـيـر، مـرمـت و تـقـويـت سـازه­هـا

عمران

نظارت

پایه 2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/05/03

جـمـعـه

98/05/04

جـمـعـه

98/05/04

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

محل برگزاری کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش می باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب