دیدار هیئت مدیره سازمان با مهندس واعظی مدیر کل محترم نوسازی و با حضور مهندس محمدحسنی معاون نظارت و اجرایی نوسازی چهارشنبه 98/04/19

دیدار هیئت مدیره سازمان با مهندس واعظی مدیر کل محترم نوسازی و با حضور مهندس محمدحسنی معاون نظارت و اجرایی نوسازی چهارشنبه 98/04/19