برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/04/20

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/04/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـعـمـاري زمـيـنـه­ گـرا در بافـتـهـا

معماری

نظارت و طراحی

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/04/20

جـمـعـه

98/04/21

جـمـعـه

98/04/21

 

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان