برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 98/04/12

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 98/04/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن برق

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1


بـهـيـنـه­ سـازي و صرفـه­ جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 1

 

برق

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30

 چـهـارشــنـبـه

98/04/12

پـنـجـشـنـبـه

98/04/13

پـنـجـشـنـبـه

98/04/13

2

بـهـيـنـه ­سـازي و صرفـه­ جـوئـي مـصـرف انـرژي الـکـتـريـکـي سـاخـتـمـانـهـا 2

برق

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30

چـهـارشــنـبـه

98/04/12

پـنـجـشـنـبـه

98/04/13

پـنـجـشـنـبـه

98/04/13

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب