برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/06

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی سازه های بتن مسلح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 

پـنـجـشـنـبـه

98/04/06

پـنـجـشـنـبـه

98/04/06

پـنـجـشـنـبـه

98/04/06

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.  

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب