برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/03/23

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/03/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجـرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

اجـراي سـاخـتـمـانـهـاي فـولادي

عـمـران و

معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30 

پـنـجـشـنـبـه

98/03/23

جـمـعـه

98/03/24

جـمـعـه

98/03/24

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد. 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان