ابلاغ قسمتی از بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی در رابطه با فرار مالیاتی و پولشویی

ابلاغ قسمتی از بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی در رابطه با فرار مالیاتی و پولشویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابلاغ قسمتی از بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی در رابطه با فرار مالیاتی و پولشویی