تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در خرداد وتیر 1398

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در خرداد وتیر 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

تقويم آموزشي دوره هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

در خـرداد و تـیـر­مـاه 1398

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

سـه شـنـبـه

98/03/28

سـه شـنـبـه

98/03/28

سـه شـنـبـه

98/03/28

2

نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

چـهـارشـنـبـه

98/03/29

چـهـارشـنـبـه

98/03/29

چـهـارشـنـبـه

98/03/29

3

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

چـهـارشـنـبـه

98/04/05

چـهـارشـنـبـه

98/04/05

چـهـارشـنـبـه

98/04/05

4

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/04/06

پـنـجـشـنـبـه

98/04/06

پـنـجـشـنـبـه

98/04/06

5

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/04/07

جـمـعـه

98/04/07

جـمـعـه

98/04/07

6

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي                    سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

سـه شـنـبـه

98/04/11

سـه شـنـبـه

98/04/11

سـه شـنـبـه

98/04/11

7

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/04/14

جـمـعـه

98/04/14

جـمـعـه

98/04/14

8

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

یـکـشـنـبـه

98/04/16

یـکـشـنـبـه

98/04/16

یـکـشـنـبـه

98/04/16

9

مـبـانـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

سـه شـنـبـه

98/04/18

سـه شـنـبـه

98/04/18

سـه شـنـبـه

98/04/18

10

نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/04/27

پـنـجـشـنـبـه

98/04/27

پـنـجـشـنـبـه

98/04/27

11

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/04/28

جـمـعـه

98/04/28

جـمـعـه

98/04/28

 

تـوجـه:

 

( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.) 

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب