سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/03/01

سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/03/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان"

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

15:00 الي 19:00

چـهـارشـنـبـه

98/03/01

 

تـوجـه:

 

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین  مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار : ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

        استان کرمان