برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/26

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

عـايـق بـنـدي صـوتـي و حـرارتـي و سـيـسـتـم­هـاي اطـفـاي حـريـق

مکانیک

نظارت و طراحي

پایه2به1

14:30

پـنـجـشـنـبـه

98/02/26

جـمـعـه

98/02/27

جـمـعـه

98/02/27

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

3- محل برگزاري کلاس ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان