برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/25

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

تاسیسات بهداشتی

مکانیک

طراحی و نظارت

پایه3به2

8:00 

چـهـارشـنـبـه

98/02/25

پـنـجـشـنـبـه

98/02/26

پـنـجـشـنـبـه

98/02/26

 

تـوجـه:

 

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

3- محل برگزاري کلاس ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان